ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Školné (úplata za vzdělávání)

Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena částka 500.-,Kč/měsíc za celodenní docházku. Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Příklad: Za měsíc září 2020 povinnost uhradit 500,- Kč nejdéle do 15. září 2019 na účet mateřské školy: 488514389/0800 (od května 2018 jsme změnili variabilní symboly dětí, v souvislosti s GDPR již nepoužíváme jako variabilní symbol rodné číslo dítěte), ale nově přidělené číslo ke každému dítěti, s nímž jsou rodiče písemně seznámeni proti podpisu třídními učitelkami případně ekonomkou školy.) Písemné oznámení s přiděleným číslem obdrží nově přijaté děti na třídních schůzkách dne 3. září 2020. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Vzdělávání předškoláků (to znamená -dětí, které dovrší do 31.8. 2020 5 let a více) je od 1.9. 2017 povinné a  poskytuje se bezúplatně. 
Pro platbu doporučujeme  zadat trvalý příkaz k úhradě na 10 měsíců.
O letních prázdninách vybíráme úplatu u dětí, které navštíví MŠ částku pouze za 1 měsíc. U dětí, které MŠ v době letních prázdnin nenavštíví ani jednou, nevybíráme nic. Na další školní rok se částka za úplatu znovu stanovuje dle skutečných nákladů předchozího roku. Lze také zaplatit jednorázově celou částku na celý školní rok najednou či případně se domluvit o zaplacení v hotovosti v kanceláři ekonomky ve 2. podlaží.

Příspěvek na kulturní fond pro děti bude činit ve školním roce 2020/2021  částku 850.-Kč za dítě na celý školní rok a je splatný na číslo účtu 30015- 488514389 /0800, variabilní symbol je přidělené číslo dítěte. Použití finančního prostředku bude pro školní rok 2020/2021 projednáváno s rodiči na třídních schůzkách dne 3. září 2020.  Z fondu jsou hrazeny všechna divadelní představení pro děti, Mikulášská nadílka, dárečky ke Dni dětí, Sluníčkový den, pamětní knihy pro předškoláky ad. Seznam akcí s termíny najdete zde na webu na stránce „Kulturní akce„.

Stravování

V mateřské škole Sluníčko je stravování zajištěno firmou Scolarest, která si platby vybírá a zajišťuje sama. Podmínkou pro stravování je vyplnění přihlášky ke stravování, kterou obdržíte od vedoucí kuchařky paní Šnajdrové. Každý strávník má v počítači zřízeno osobní konto. Rodič si zajistí trvalý příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Scolarest, jehož číslo dostane na přihlášce ke stravování zároveň s přiděleným variabilním symbolem strávníka a cenami jídel.  Konzumace se odečítá poslední den v měsíci z částky poukázané na stravovací konto. Nezaplacení finančních prostředků za stravování i za úplatu za vzdělávání jsou po písemném upozornění důvodem k vyloučení dítěte z docházky.

Vedoucí stravování Scolarestu sídlí v ZŠ Juventa Milovice a je to p. Novotný tel. +420 731 438 314 a přímo v budově MŠ Sluníčko ji zastupuje vedoucí kuchařka p. Lenka Šnajdrová ve 2. podlaží v hlavní kuchyňce.

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645