ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, zveřejňujeme organizační informace k zápisu pro školní rok 2021-2022 a přiložené potřebné dokumenty ke stažení.

Přestože je v běžných podmínkách zápis do MŠ za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, musí se letos vzhledem k protiepidemickými opatřením konat v distanční podobě. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu.

Žádost včetně požadovaných příloh (v obálce) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí obyčejný email)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole- preferujeme z epidemiologických důvodů využít poštovní schránku školy umístěnou na plotě u vstupu do areálu školy

Termín zápisu: 2.-16. května 2021

Co je nutné k zápisu doložit

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (originál tiskopis naší MŠ čitelně vyplněný včetně potvrzení pediatra o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Potvrzení o očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
 • Prostou kopii rodného listu. V případě, že je dítě cizinec, doložte povolení k pobytu na území ČR a kopii pasu dítěte
 • Podepsaný tiskopis seznámení s Výzvou k možnému nahlédnutí do spisu
 • Vyplněný formulář o preferenci mateřské školy (pouze v případě podání několika žádostí o přijetí do více mateřských škol ve městě)
 • Případně doklad o trvalém pobytu dítěte např. kopie občanského průkazu (ale jen pokud dítě nebylo hlášeno na matrice v Milovicích ve spádovém obvodu č.1 do března 2021), jinak není potřeba, budeme pracovat se seznamem poskytnutým z evidence obyvatel Milovice- spádový obvod č. 1

Potřebné tiskopisy k seznámení a využití

 • Obecně závazná vyhláška 1/2019 o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol města Milovice- k přečtení a ke stažení zde
 • Kritéria podle, kterých bude ředitelka školy rozhodovat o přijetí v případě, že počet žádostí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ od školního roku 2021-2022 – ke stažení zde
 • Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do MŠ Sluníčko šk. rok 2021/2022- ke stažení zde
 • Formulář o preferenci mateřské školy (přiložte k žádosti v případě podání přihlášek do více mateřských škol) – ke stažení zde
 • Výzva- možnost nahlížení do spisu: 20.5. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin – po telefonické dohodě s ředitelkou školy má žadatel možnost, avšak ne povinnost, nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti ke stažení zde

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645